لیست پست ها / اسلایدر پست ها

شما میتوانید به راحتی لیست های پست هایتان را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام لیست پست ها MGT اضافه کنید .

اسلایدر پست ها

4 ستونه / حالت Autoplay / بدون کنترل

اسلایدر پست ها

3 ستونه / فلش

اسلایدر پست ها

2 ستونه / صفحه بندی

اسلایدر پست ها

1 ستونه / فلش و صفحه بندی