جعبه پیام

شما به راحتی میتوانید آیکن را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام جعبه پیام MGT اضافه کنید .

نمونه جعبه پیام موفقیت
نمونه جعبه پیام اطلاعات
نمونه جعبه پیام هشدار
نمونه جعبه پیام خطا