شمارنده ها

شما به راحتی میتوانید نظرات مشتریان را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام شمارنده MGT اضافه کنید .

مثال های آیکون شمارنده

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال های شمارنده

با سرعت قابل تنظیم و مقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال های شمارنده با پس زمینه سفید

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات

مثال شمارنده های وسط

با سرعت قابل تنظیم ومقدار های سفارشی

346
پروژه ها
932
مشتریان خوشحال
325
کارکنان واجد شرایط
4321
ماشین آلات