میله پیشرفت و نمودار پای

شما به راحتی میتوانید بلاک CTA را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام Pie Chart, Progress Bar اضافه کنید .

نمودار خطی

نمونه ها

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
 • سه
 • یک
 • دو

نمودار دایره ای

نمونه ها

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
 • سه
 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج

میله پیشرفت

نمونه ها

توسعه
طرح
بازاریابی
توسعه 90%
طرح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90px
طرح 80px
بازاریابی 70px

نمودار پای

نمونه ها